Wyniki Egzaminu

<< Powrót
   Wyniki Egzaminu

   Test wiedzy oceniany jest w następujący sposób:

   Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie to 1 punkt, ocena tej części Egzaminu uzależniona jest od ilości otrzymanych punktów:

   Oceny pozytywne:
   27-30 punktów - wyróżniający (5),
   26-24 punkty - dobry (4),
   23-18 punktów - wystarczający (3),


   Ocena negatywna:
   17-0 punktów - niewystarczający (2).

   Zadania praktyczne realizowane w części stacjonarnej i niestacjonarnej oceniane są przez każdego z Egzaminatorów w następujący sposób:

   Oceny pozytywne:
   wyróżniający (5),
   dobry (4),
   wystarczający (3).


   Ocena negatywna: 
   niewystarczający (2),

   Pozytywny wynik z Egzaminu otrzymuje Uczestnik Egzaminu, który otrzymał ocenę pozytywną z każdej części Egzaminu przez każdego z Egzaminatorów.

   Negatywny wynik z Egzaminu otrzymuje Uczestnik Egzaminu, który uzyskał ocenę negatywną z którejkolwiek części Egzaminu od przynajmniej jednego Egzaminatora.

   Uczestnicy Egzaminu są zawiadamiani o wynikach Egzaminu przez Podmiot przeprowadzający Egzamin w terminie 7 dni od dnia Egzaminu drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Uczestnika Egzaminu podany w Formularzu Zgłoszenia.

   Zawiadomienie zawiera wynik Egzamin, na który składa się średnia ocen otrzymanych ze wszystkich części Egzaminu od wszystkich Egzaminatorów liczona według zasady:
   a). wyróżniający (4,50-5,00),
   b). dobry (3,76-4,49),
   c). wystarczający (3,00-3,75),
   d). niewystarczający (2,00-2,99).

   Z zastrzeżeniem, że pozytywny wynik z Egzaminu otrzymuje Uczestnik, który otrzymał ocenę pozytywną z każdej części Egzaminu od każdego z Egzaminatorów.

   W przypadku uzyskania negatywnego wyniku Egzaminu, zawiadomienie o wyniku Egzaminu zawiera dodatkową informację, które części Egzaminu uzyskały ocenę negatywną.

   Osoba, która uzyskała wynik negatywny z Egzaminu jest uprawniona do przystąpienia do Egzaminu w dowolnym kolejnym terminie. W takiej sytuacji Uczestnik Egzaminu ponownie przystępuje do wszystkich części Egzaminu.